“Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

Qanun layihələri
06 oktyabr 2023   
    

06 oktyabr 2023

Layihə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
“Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik 
vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına
görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 8, maddə 697, № 12, maddə 1085; 2010, № 5, maddə 382; 2016, № 6, maddə 996; 2017, № 2, maddə 163, № 5, maddə 731, № 11, maddə 1981; 2021, № 4, maddə 304) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Adında və I maddədə “edilməsi üçün kifayət edən” sözləri “edilməsinə əsas verən” sözləri ilə, “miqdarına, habelə onların külli miqdarına” sözləri “xeyli, külli və xüsusilə külli miqdarlarına” sözləri ilə əvəz edilsin.      

2. Həmin Qanunla təsdiq edilmiş “Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahıları” aşağıdakı redaksiyada verilsin:        

                                              

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə əsas verən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin xeyli, külli və xüsusilə külli miqdarlarına görə

SİYAHILARI

I SİYAHI
Narkotik vasitələr

Sıra №-si

Dərman preparatlarının

beynəlxalq adı

 

 

 

Xeyli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, aşağı hədləri

Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, 

aşağı 

hədləri

Xüsusilə külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, aşağı hədləri

 1.  

(1-Karboksipropil)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat

0,05

0,25

500

 1.  

(1-Pentil-1H-indazol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon

0,05

0,25

500

 1.  

(1-Pentil-1H-indol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon

0,05

0,25

500

 1.  

(1S,5R,13R,17R)-10,14-dimetoksi-4-metil-12-oksa-4-azapentasiklo[9.6.1.01,13.05,17.07,18]oktadeka-7,9,11(18),14-tetraen (dihidrotebain)

0,5

2,5

500

 1.  

(6S,6aR,9R,10aR)-9-hidroksi-6-metil-3-{[(2R)-5-fenilpentan-2-il]oksi}-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahidrofenantridin-1-il asetat(CP 50,5561)

0,05

0,25

500

 1.  

1-(1H-indol-3-il)-3,3,4-trimetil-pent-4-en-1-on

0,05

0,25

500

 1.  

1-(1-Metil-3-metoksisikloheksil)piperidin (3-MeO-MPC)

0,05

0,25

500

 1.  

1-(Benzofuran-2-il)-propan-2-amin(2-APB) və törəmələri

0,6

3

600

 1.  

1-(Benzofuran-5-il)-N-(2-metoksibenzil)propan-2-amin (5-APB-NBOMe)

0,2

1

200

 1.  

1-Etilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-318)

0,05

0,25

500

 1.  

1-Metilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-336)

0,05

0,25

500

 1.  

2-(1H-indol-3-il)-1-morfolinoetanon

0,05

0,25

500

 1.  

2-(Difenilmetil)-1-metilpiperidin-3-ol(SCH-5472)

0,05

0,25

500

 1.  

3-(2,2,3,3-Tetrametilsiklopropankarbonil)indol

0,05

0,25

500

 1.  

3-[2-(2-Metoksibenzilamino)etil]-1H-xinazolin-2,4-dion (RH-34)

0,05

0,25

500

 1.  

3-metilfentanil

0,0002

0,001

0,2

 1.  

3-metiltiofentanil

0,0002

0,001

0,2

 1.  

4-(Di(benzo[1,3]dioksol-5-il)(hidroksi)metil)piperidin-1-karbon turşusu

0,05

0,25

500

 1.  

4-Flüorizobutirilfentanil (4-FİBF, p-FİBF)

0,0002

0,001

0,2

 1.  

4-Xlor-N-(1-fenetilpiperidin-2-iliden) benzolsulfonamid

0,002

0,01

2

 1.  

5-Fenil-N-(piperidin-1-il)-1H-pirazol-3-karboksamid

0,05

0,25

500

 1.  

5-Metoksi-3-(2-metoksibenzil)-7-pentil-2H-­xromen-2-on (PSB-SB-1202)

0,05

0,25

500

 1.  

 AH-7921

0,05

2,5

500

 1.  

 Akriloilfentanil (akrilfentanil)

0,0002

0,001

0,2

 1.  

 Alfameprodin

0,5

2,5

500

 1.  

 Alfametadol

0,5

2,5

500

 1.  

 Alfa-metilfentanil

0,0002

0,001

0,2

 1.  

Alfa-metiltiofentanil

0,0002

0,001

0,2

 1.  

Alfaprodin

0,5

2,5

500

 1.  

Alfasetilmetadol

0,5

2,5

500

 1.  

Alfentanil

0,002

0,15

2

 1.  

Allilprodin

0,5

2,5

500

 1.  

Anileridin

0,01

0,05

10

 1.  

Asetil-alfa-metilfentanil

0,0002

0,001

0,2

 1.  

Asetilə edilən tiryək

0,5

50

5000

 1.  

Asetilfentanil

0,0002

0,001

0,2

 1.  

Asetilmetadol

0,5

2,5

500

 1.  

Asetorfin

0,0001

0,0005

0,1

 1.  

BDB (əsası və duzları)

0,2

1

200

 1.  

Benosiklidin

0,02

0,1

200

 1.  

Benzetidin

0,05

0,25

50

 1.  

Benzilmorfin

0,5

2,5

500

 1.  

Beta-hidroksi-3-metilfentanil

0,002

0,01

2

 1.  

Beta-hidroksifentanil

0,002

0,01

2

 1.  

Betameprodin

0,5

2,5

500

 1.  

Betametadol

0,5

2,5

500

 1.  

Betaprodin

0,5

2,5

500

 1.  

Betasetilmetadol

0,5

2,5

500

 1.  

Bezitramid

0,1

0,5

100

 1.  

Butirfentanil

0,0002

0,001

0,2

 1.  

Dekstromoramid

0,01

0,05

10

 1.  

Dekstropropoksifen

0,6

3

600

 1.  

Dezomorfin

0,05

0,25

10

 1.  

Diampromid

0,5

2,5

500

 1.  

Dietiltiambuten

0,5

2,5

500

 1.  

Difenil(pirrolidin-2-il)metanol (D2PM)

0,05

0,25

500

 1.  

Difenoksilat

0,1

0,5

100

 1.  

Difenoksin

0,1

0,5

100

 1.  

Dihidroetorfin

0,0001

0,0005

0,1

 1.  

Dihidrokodein

0,5

2,5

500

 1.  

Dihidromorfin

0,5

2,5

500

 1.  

Dimefeptanol

0,5

2,5

500

 1.  

Dimenoksadol

0,5

2,5

500

 1.  

Dimetiltiambuten

0,5

2,5

500

 1.  

Dioksafetil-butirat

0,1

0,5

100

 1.  

Dipipanon

0,01

0,05

10

 1.  

Drotebanol

0,5

2,5

500

 1.  

Ekqonin

0,2

1

200

 1.  

Etilmetiltiambuten

0,5

2,5

500

 1.  

Etilmorfin

0,2

10

500

 1.  

Etokseridin

0,5

2,5

500

 1.  

Etonitazen

0,0001

0,001

0,1

 1.  

Etorfin

0,0001

0,001

0,1

 1.  

Fenadokson

0,5

2,5

500

 1.  

Fenampromid

0,5

2,5

500

 1.  

Fenazosin

2

10

2000

 1.  

Fenomorfan

0,5

2,5

500

 1.  

Fenoperidin

0,5

2,5

500

 1.  

Fentanil

0,0004

0,002

2

 1.  

Folkodin

0,5

2,5

500

 1.  

Furanilfentanil

0,5

2,5

500

 1.  

Furetidin

0,5

2,5

500

 1.  

Heroin

0,15

2

800

 1.  

Həşiş

1

100

10000

 1.  

Həşiş yağı

0,5

50

5000

 1.  

Həşiş qatranı

0,4

40

4000

 1.  

Hidrokodon

0,5

2,5

500

 1.  

Hidroksipetidin

0,5

2,5

500

 1.  

Hidromorfinol

0,5

2,5

500

 1.  

Hidromorfon

0,5

2,5

500

 1.  

Xaşxaş kütləsinin konsentratı

5

500

50000

 1.  

Xaşxaş kütləsi: 

 

 

 

92.1.

qurudulmuş

10

1000

100000

92.2.

qurudulmayan

50

5000

500000

 1.  

Xinolin-8-il-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-3-karboksilat

0,01

0,05

100

 1.  

İzometadon

0,5

2,5

500

 1.  

JWH-015

0,05

0,25

500

 1.  

JWH-122

0,05

0,25

500

 1.  

JWH-210

0,05

0,25

500

 1.  

Karfentanil

0,002

0,01

2

 1.  

Ketobemidon

0,01

0,5

10

 1.  

Klonitazen

0,0002

0,001

0,2

 1.  

Kodein (əsası və duzları)

0,2

10

2000

 1.  

Kodoksim

0,5

2,5

500

 1.  

Koka yarpağı

20

250

20000

 1.  

Kokain

0,02

1

300

 1.  

Levofenasilmorfan

0,5

2,5

500

 1.  

Levometorfan

0,5

2,5

500

 1.  

Levomoramid

0,5

2,5

500

 1.  

Levorfanol

0,5

2,5

500

 1.  

Marixuana (kannabis): 

 

 

 

109.1.

qurudulmuş

5

500

50000

109.2.

qurudulmayan

25

2500

250000

 1.  

MBDB (əsası və duzları)

0,2

1

200

 1.  

Metadon

0,02

1,6

160

 1.  

Metadonun aralıq məhsulu

0,5

2,5

1000

 1.  

Metazosin

2

10

2000

 1.  

Metil 2-{[9-(sikloheksilmetil)-9H-karbazol-3-il]formamido}-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMCZCA)

0,05

0,25

500

 1.  

Metildezorfin

0,5

2,5

500

 1.  

Metildihidromorfin

0,5

2,5

500

 1.  

Metoksiasetilfentanil

0,0002

0,001

1

 1.  

Metoksiketamin

0,02

0,1

200

 1.  

Metopon

0,5

2,5

500

 1.  

MFPP (MPPP, 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (efir))

0,5

2,5

500

 1.  

Mirofin

0,5

2,5

500

 1.  

Moramidin aralıq məhsulu

0,5

2,5

500

 1.  

Morferidin

0,5

2,5

500

 1.  

Morfın (əsası və duzları)

0,05

2,5

500

 1.  

Morfin metilbromid

0,5

2,5

500

 1.  

Morfinmetobromid

0,5

2,5

500

 1.  

Morfin-N-oksid

0,5

2,5

500

 1.  

MT-45 (IC-6)

0,5

2,5

1000

 1.  

N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilpropanamid (benzilfentanil)

0,0002

0,001

0,2

 1.  

N-(1-Karbamoil-2-metilpropil)-1-pentil-5-fenil-1H-pirazol-3-karboksamid

0,05

0,25

500

 1.  

N-(2-adamantil)-1-[(tetrahidropiran-4-il)metil]indazol-3-karboksamid (Adamantyl-THPINACA)

0,05

0,25

500

 1.  

N-(2-fenilpropan-2-il)-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-karboksamid

0,05

0,25

500

 1.  

N-(3,3-dimetilbutan-2-il)-1,3-benzodioksol-5-karboksamid

0,6

3

600

 1.  

N-[(1S)-1-karbamoil-2,2-dimetilpropil]-3-(3-hidroksi-3-metilbutil)-2-oksobenzimidazol-1-karboksamid (PF-03550096)

0,05

0,25

500

 1.  

N-[1-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)-propan-2-il]-N-­metilhidroksilamin (FLEA)

0,5

2,5

500

 1.  

N-[2-(dimetilamino)sikloheksil]-N-metil-3,4-dixlorbenzamid (U-47700)

0,5

2,5

1000

 1.  

Naftalin-2-il-1-(2-ftorfenil)-1H-indazol-3-karboksilat (3-CAF)

0,05

0,25

500

 1.  

N-fenil-1-pentil-1H-indol-3-karboksamid

0,05

0,25

500

 1.  

N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]propanamid (tenilfentanil)

0,0002

0,001

0,2

 1.  

N-hidroksi-2-[2,5-dimetoksi-4-(propilsulfanil)fenil]etanamin (HOT-7)

0,05

0,25

500

 1.  

Nikodikodin

0,5

2,5

500

 1.  

Nikokodin

0,5

2,5

500

 1.  

Nikomorfin

0,5

2,5

500

 1.  

N-metil-1,2-difeniletilamin

0,02

0,1

200

 1.  

Norasimetadol

0,5

2,5

500

 1.  

Norkodein

0,5

2,5

500

 1.  

Norlevorfanol

0,5

2,5

500

 1.  

Normetadon

0,5

2,5

500

 1.  

Normorfin

0,5

2,5

500

 1.  

Norpipanon

0,5

2,5

500

 1.  

O-(adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat

0,05

0,25

500

 1.  

Okfentanil

0,0002

0,001

1

 1.  

Oksikodon

0,5

2,5

500

 1.  

Oksimorfon

0,5

2,5

500

 1.  

Oripavin (3-O-dimetiltebain)

0,2

1

200

 1.  

Ortoflüorofentanil

0,0002

0,001

1

 1.  

Papaveratum (pantapon, omnopon)

0,05

2,5

500

 1.  

Paraflüorbutirilfentanil

0,0002

0,001

0,2

 1.  

Para-flüorofentanil

0,0002

0,001

0,2

 1.  

PEPAP

0,5

2,5

500

 1.  

Petidin

0,5

2,5

500

 1.  

Petidinin aralıq məhsulu A

0,5

2,5

500

 1.  

Petidinin aralıq məhsulu B

0,5

2,5

500

 1.  

Petidinin aralıq məhsulu C

0,5

2,5

500

 1.  

Piminodin

0,5

2,5

500

 1.  

Piritramid

0,05

2,5

500

 1.  

Proheptazin

0,5

2,5

500

 1.  

Propanidid

0,5

3

600

 1.  

Propiram (N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid)

0,5

2,5

500

 1.  

Rasemetorfan

0,5

2,5

500

 1.  

Rasemoramid

0,5

2,5

500

 1.  

Rasemorfan

0,5

2,5

500

 1.  

Remifentanil

0,002

0,01

2

 1.  

Sikloheksil-[1,1'-bifenil]-3-ilkarbamat (URB602)

0,05

0,25

500

 1.  

Siklopropilfentanil

0,0002

0,001

0,2

 1.  

Sufentanil

0,0002

0,001

0,2

 1.  

Tebain

0,2

1

200

 1.  

Tebakon (asetildihidrokodeinon)

0,5

2,5

500

 1.  

Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F)

0,0002

0,001

0,2

 1.  

Tilidin

0,5

2,5

500

 1.  

Tiofentanil

0,0002

0,001

0,2

 1.  

Tiryək (o cümlədən ekstrasiya edilən)

0,5

50

5000

 1.  

Trimeperidin

0,05

2

80

 

II SİYAHI
Psixotrop maddələr

Sıra №-si

Dərman preparatlarının

beynəlxalq adı

Xeyli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, aşağı hədləri

Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla,

 aşağı 

hədləri

Xüsusilə külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, aşağı hədləri

 1.  

(2-Morfolin-4-iletil)-1-fenilsikloheksan-1-karboksilat (PRE-084)

0,5

5

1000

 1.  

2 C-B

0,01

0,05

10

 1.  

25B-NBOMe (2C-B-NBOMe)

0,0005

0,0015

0,3

 1.  

25C-NBOMe (2C-C-NBOMe)

0,0005

0,0015

0,3

 1.  

25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)

0,0005

0,0015

0,3

 1.  

2-Metil-3-(2-metoksi-4-nitrofenil)-3,4-dihidroxinazolin-4-on (nitrometakvalon)

1

5

1000

 1.  

3-(2,6-Dixlorfenil)-2-etil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (xlorokvalon)

1

5

1000

 1.  

3-(2-Etilfenil)-2-metil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (etakvalon)

1

5

1000

 1.  

4-Flüoramfetamin (4-FA, 4-FMP, PAL-303, para-flüoramfetamin (PFA))

0,01

0,05

10

 1.  

4-metilaminoreks

0,01

0,05

10

 1.  

4-MTA (4-metiltioamfetamin)

0,02

1

200

 1.  

5F-APİNACA (5F-AKB-48)

0,05

0,25

500

 1.  

5F-MDMB-PİNACA (5F-ADB)

0,05

0,25

500

 1.  

5F-PB-22 (5F-QUPIC, Xinolin-8-il-1-(5-flüorpentil)-1H-indol-3-karboksilat)

0,05

0,25

500

 1.  

AB-CHMİNACA

0,05

0,25

500

 1.  

AB-PİNACA

0,015

0,15

300

 1.  

ADB-CHMİNACA (MAB-CHMİNACA)

0,05

0,25

500

 1.  

ADB-FUBİNACA

0,05

0,25

500

 1.  

alfa-pirrolidinovalerofenon (a-PVP)

0,3

3

600

 1.  

Allobarbital

1

10

2000

 1.  

Alprazolam

0,03

0,1

20

 1.  

AM-2201 (JWH 2201)

0,01

0,05

10

 1.  

Amfepramon (dietilpropion, fepranon)

0,2

1,6

320

 1.  

Amfetamin

0,15

2

400

 1.  

Amineptin

5

25

5000

 1.  

Aminoreks

0,01

0,1

20

 1.  

Amobarbital

0,6

3

600

 1.  

Aprobarbital

2

10

2000

 1.  

Asetildihidrokodein

0,01

1

200

 1.  

Barbital

0,6

15

3000

 1.  

Benzfetamin

0,75

7,5

1500

 1.  

Brallobarbital

2

10

2000

 1.  

Brolamfetamin (DOB)

0,001

1,002

200,04

 1.  

Bromazepam

1

10

2000

 1.  

Brotizolam

2

10

2000

 1.  

Buprenorfin

0,005

0,025

5

 1.  

Butalbital

0,75

7,5

1500

 1.  

Butobarbital

1,5

7,5

1500

 1.  

BZP, N-benzilpiperazin

0,3

1,5

300

 1.  

CUMYL-4CN-BİNACA

0,05

0,25

500

 1.  

Deksamfetamin

0,15

1,5

300

 1.  

Dekstrometorfan

0,5

3

600

 1.  

Delorazepam

0,03

0,5

100

 1.  

DET

0,02

1

200

 1.  

Dezxloretizolam

1

5

1000

 1.  

Diazepam

2

50

10000

 1.  

Diklazepam

1

5

1000

 1.  

DMA

0,02

1

200

 1.  

DMQP

0,05

5

1000

 1.  

DMT (dimetiltriptamin)

0,5

2,5

500

 1.  

DOET

0,001

0,01

2

 1.  

Dronabinol (delta-9-tetrahidrokannabinol)

0,05

0,25

25

 1.  

Efedrindən kustar yolla alınan preparatlar

1

100

5000

 1.  

Efedron

0,3

3

600

 1.  

Estazolam

0,2

0,5

100

 1.  

Etil Loflazepat

0,02

0,2

40

 1.  

Etilamfetamin-N-etilamfetamin

0,3

3

600

 1.  

Etilfenidat

0,2

1

200

 1.  

Etilon

0,2

2,5

500

 1.  

Etinamat

5

50

10000

 1.  

Etisiklidin FSH

0,01

0,02

4

 1.  

Etizolam

1

5

1000

 1.  

Etriptamin

0,5

2,5

500

 1.  

Etxlorvinol

5

50

10000

 1.  

Fenazepam

2

50

10000

 1.  

Fendimetrazin

0,7

7

1400

 1.  

Fenetillin

0,5

5

1000

 1.  

Fenkamfamin

0,8

8

1600

 1.  

Fenmetrazin

0,5

5

1000

 1.  

Fenobarbital

2,5

15

3000

 1.  

Fenproporeks

0,2

2

400

 1.  

Fensiklidin (FSP)

0,02

0,1

200

 1.  

Fentermin

0,15

1,5

300

 1.  

Fludiazepam

0,05

0,5

100

 1.  

Flunitrazepam

0,1

0,5

100

 1.  

Flurazepam

0,3

3

600

 1.  

Fonazepam

1

5

1000

 1.  

Ftorbromazepam

1

5

1000

 1.  

Ftorbromazolam

1

5

1000

 1.  

FUB-AMB (MMB-FUBİNACA, AMB-FUBİNACA)

0,05

0,25

500

 1.  

Heptabarbital

2

10

2000

 1.  

Xlordiazepoksid

1

10

2000

 1.  

XLR-11

0,05

0,25

500

 1.  

JWH-018

0,01

0,05

100

 1.  

Kamazepam

0,3

3

600

 1.  

Katin (+) – Norpsevdoefedrin

0,2

2

400

 1.  

Katinon

0,02

1

200

 1.  

Ketazolam

0,3

3

600

 1.  

Klobazam

0,2

2

400

 1.  

Kloksazolam

0,1

1

200

 1.  

Klonazepam

0,1

1

200

 1.  

Klonazolam

1

5

1000

 1.  

Kloniprazepam

1

5

1000

 1.  

Klorazepat

0,2

2

400

 1.  

Klotiazepam

0,15

1,5

300

 1.  

Kvazepam

0,2

1

200

 1.  

Lefetamin (SPA)

0,75

7,5

1500

 1.  

Levamfetamin

0,15

1,5

300

 1.  

Levometamfetamin

0,15

1,5

300

 1.  

Lizerqid (LSD, LSD-25)

0,0001

0,005

0,1

 1.  

Loprazolam

0,2

2

400

 1.  

Lorazepam

0,15

1

200

 1.  

Lormetazepam

0,1

0,5

100

 1.  

Mazindol

0,1

1

200

 1.  

MDE, N-etil MDA

0,02

1

200

 1.  

MDMA

0,03

5

1000

 1.  

MDMB-CHMİCA

0,05

0,25

500

 1.  

MDPV-3,4-metilendioksipirovaleron

0,6

3

600

 1.  

Medazepam

0,2

2

400

 1.  

Mefedron (4-metilmetkatinon)

0,2

2,5

500

 1.  

Mefedron (4-metilmetkation)

0,2

2,5

500

 1.  

Mefenoreks

0,6

6

1200

 1.  

Meklokvalon

0,5

2,5

500

 1.  

Meklonazepam

1

5

1000

 1.  

Meprobamat

5

25

5000

 1.  

Meskalin

0,03

5

1000

 1.  

Metakvalon

0,05

1

200

 1.  

Metamfetamin

0,15

2

400

 1.  

Metamfetamin rasemat

0,15

1,5

300

 1.  

Metilfenidat

0,2

1

200

 1.  

Metilfenobarbital

1

10

2000

 1.  

Metilon (beta-keto-MDMA)

0,2

2,5

500

 1.  

Metiopropamin (MPA)

0,2

1

200

 1.  

Metiprilon

2

20

4000

 1.  

Metkatinon

0,15

1,5

300

 1.  

Metoksetamin (MXE)

0,2

1

500

 1.  

Midazolam

1,5

10

2000

 1.  

MMDA

0,02

1

200

 1.  

N-etilnorpentilon (efilon)

0,05

0,25

50

 1.  

N-hidroksi MDA

0,02

1

200

 1.  

N-hidroksi-2-(difenilmetilsulfinil)asetamid (adrafinil)

0,5

5

1000

 1.  

Nifoksipam

1

5

1000

 1.  

Nimetazepam

1,5

10

2000

 1.  

Nitrazepam

1

5

1000

 1.  

Nordazepam

2

10

2000

 1.  

Oksazepam

1,5

10

2000

 1.  

Oksazolam

1

10

2000

 1.  

Paraheksil

0,05

5

1000

 1.  

Para-metil-4-metilaminoreks (4,4'-DMAR, 4.4' Dimetilaminoreks)

0,5

2,5

500

 1.  

Para-metoksimetilamfetamin (PMMA)

0,5

2,5

500

 1.  

Pemolin

0,4

4

800

 1.  

Pentazosin

2

10

2000

 1.  

Pentedron

0,0002

0,001

0,2

 1.  

Pentobarbital

0,6

30

6000

 1.  

Pentozosin

0,03

1,5

300

 1.  

Pinazepam

0,15

1,5

300

 1.  

Pipradrol

0,3

13

2600

 1.  

Pirazolam

1

5

1000

 1.  

Pirovaleron

0,4

4

800

 1.  

PMA

0,02

1

100

 1.  

Prazepam

0,3

3

600

 1.  

Psilosibin

0,01

0,1

20

 1.  

Psilosin, psilotsin

0,01

0,1

20

 1.  

Qalazepam

1

10

2000

 1.  

Qaloksazolam

0,5

5

1000

 1.  

Qlütetimid

2,5

25

2000

 1.  

QOMK

40

300

60000

 1.  

Rolisiklidin (FHP, FSPİ)

0,01

0,05

10

 1.  

Sekbutabarbital

2

10

2000

 1.  

Sekobarbital

0,75

7,5

1500

 1.  

Siklobarbital

0,2

20

4000

 1.  

Sinazepam

1

5

1000

 1.  

STP, DOM

0,002

0,01

2

 1.  

Temazepam

0,2

2

400

 1.  

Tenamfetamin

0,002

1

200

 1.  

Tenosiklidin (TSP)

0,01

0,05

10

 1.  

Tetrahidrokannabinol (bütün izomerləri)

0,05

0,25

50

 1.  

Tetrazepam

1

10

2000

 1.  

TMA (alfa-metilmeskalin)

0,01

0,05

10

 1.  

Triazolam

0,015

0,02

4

 1.  

UR-144

0,05

0,25

500

 1.  

Vinbarbital

2

10

2000

 1.  

Vinilbital

1,5

15

3000

 1.  

Zipeprol

0,5

3

600

 1.  

Zolpidem

1

10

2000

 

III SİYAHI
Tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər

 

 

Bitkilərin adı

Tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin (onların hissələrinin) miqdarları

 

 

xeyli miqdar

külli miqdar

 

xüsusilə külli miqdar (daxil olmaqla, aşağı hədləri)

 

 

1.Azərbaycan Respublikasında bitən, tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. tiryək xaşxaşı, yağlı xaşxaşın digər növləri

2-10 ədəd (4-20 hissə)

11-550 ədəd (21-1050 hissə)

551 ədəd (1051 hissə)

 

 

1.2. çətənə növlü bitkilər

3-15 ədəd (6-30 hissə)

16-800 ədəd (31-1550 hissə)

801 ədəd (1551 hissə)       

 

 

2. çoxillik xaşxaşın və yabanı bitmiş çətənənin kol-kosları

3-50 ədəd

(6-100 hissə)

51-2550 ədəd (101-5050 hissə)

2551 ədəd (5051 hissə)

 

 

3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində iqlim şəraitinə görə bitməyən bitkilər:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. kokain kolu

1 ədəd

(2 hissə)

2-100 ədəd

(3-150 hissə)

101 ədəd

(151 hissə)

 

 

3.2. kat

2 ədəd

(4 hissə)

3-150 ədəd

(5-250 hissə)

151 ədəd

(251 hissə)  

 

 

3.3. mimoza hostilis (Mimosa tenuiflora)

1 ədəd

(2 hissə)

2-100 ədəd

(3-150 hissə)

101 ədəd

(151 hissə)

 

             


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi — Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini həyata keçirən dövlət hakimiyyəti orqanı. Birpalatalı orqan olub 125 deputatdan ibarətdir. Deputatlar majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir.

AZ EN RU